ÜRÜN GÜVENLİĞİ

ÜRÜN GÜVENLİĞİ


Maddelerin, karışımların ve/veya eşyaların güvenli kullanımını sağlamak amacıyla tüm yasal konularda müşterilerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

HİZMETLERİMİZ
 • Genel danışmanlık
 • Güvenlik Bilgi Formlarının ilgili kanun ile uyumlu olarak hazırlanması ve Avrupa dillerine çevirisi
 • Güvenlik Bilgi Formlarının yürürlükteki mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi
 • Maruz kalma senaryolarının oluşturulması
 • Maruz kalma senaryolarının uygunluğunun kontrolü ve senaryolarda belirtilen koşulları uygulamak için stratejilerin geliştirilmesi
 • Desteklenmeyen kullanımlar için alt kullanıcı raporunun hazırlanması ve yetkili mercilere sunulması
 • Ürün tanımlayıcı numara (UFI) yönetimi ve Zehir Merkezi Bildirimleri (PCN)
 • Kimyasal risk değerlendirmesi
 • Üretilen ve ithal edilen madde ve karışım miktarlarının takibi
 • REACH Tüzüğü Aday Listesi, Ek XIV veya Ek XVII'de listelenen maddelerin yönetimi için strateji geliştirilmesi
 • Maddeler ve karışımlar için CLP ve SEA gerekliliklerinin yerine getirilmesi
 • Karışımlarda alternatif kimyasal isim talebi
 • REACH ve KKDİK uyarınca bir eşyanın tanımına uygunluğunun kontrol edilmesi
 • Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla ile Uluslararası Taşımacılığı (ADR) ve IMDG Koduna ilişkin Avrupa Anlaşması kapsamında Tehlikeli Maddeler Güvenlik Danışmanının (DGSA) atanması da dahil olmak üzere danışmanlık
 • İsviçre, Çin, ABD, Kore, Japonya, Tayvan, Yeni Zelanda, Avustralya ve Türkiye için kimyasal düzenlemelere ilişkin konularda danışmanlık hizmeti
 • Denetleme
 • Ulusal direktiflere uyum konusunda danışmanlık